Od 18 sierpnia na mapie Podkarpacia pojawi się kolejny, już 97., rezerwat przyrody. 200 hektarów lasów z terenu gminy Lesko i gminy Sanok znajdzie się pod ścisłą ochroną.

3 sierpnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisał zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Przysłup”. Ponad 200 hektarów rezerwatu, mieści się na terenie dwóch miejscowości: Manasterzec w gminie Lesko i Załuż w gminie Sanok. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu leśnego. Obejmuje on zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej wraz z cennymi gatunkami flory i fauny. Jest to tym samym kolejny w województwie rezerwat leśny, chroniący żyzną buczynę karpacką.

Geneza objęcia ochroną w postaci rezerwatu przyrody, drzewostanu porastającego południowe zbocze jednego ze wzniesień Gór Słonnych, górującego nad doliną Sanu, sięga lat 90 ubiegłego wieku. Jednak dopiero kilka lat temu, ten obiekt odkryto na nowo i podjęto działania zmierzające do jego ochrony.

Na wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe składają się: zwarty starodrzew, z wysoko osadzonymi koronami oraz licznymi złomami i wywrotami starych okazów. Ponadto głębokie, malownicze doliny potoków o charakterze wciosowym oraz bogate gatunkowo runo z dominującą miesiącznicą trwałą. Bez wątpienia jest to jeden najcenniejszy pod względem przyrodniczym i najpiękniejszy fragment drzewostanów bukowych w województwie.

Przy północno-wschodniej granicy biegnie czerwony szlak turystyczny PTTK, żółty szlak spacerowy prowadzący na szybowisko w Bezmiechowej Górnej oraz szlak konny. Rezerwat nie jest udostępniony turystycznie.

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie

Kamil Mielnikiewicz

Rezerwat przyrody na mapie Podkarpacia