Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy powinien być wzorem dla innych ośrodków. Kolejny raz otrzymał dofinansowanie na swój projekt.

Kilka dni temu pisaliśmy o nieodpłatnym otrzymaniu komputerów, a także o dofinansowaniu przyznanym przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Z KSIĄŻKĄ ŚWIAT CIEKAWY”.

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy otrzymał dofinansowanie w ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu programie „Groby i cmentarze wojenne w kraju„.

Kwota w wysokości 19 680 zł przeznaczona zostanie na realizację projektu pod nazwą „Przywracanie pamięci o cmentarzach z I Wojny Światowej w gminie Komańcza„.

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o żołnierzach poległych w zimowych walkach o przełęcze karpackie w końcu 1914 r. i w pierwszych miesiącach 1915 r.

Działania zostały podzielone na dwie części:

  1. badawczą – polegającą na poszukiwaniach zatartego w krajobrazie cmentarza wojennego w Osławicy
  2. edukacyjno- promocyjna – skierowana zarówno do lokalnej społeczności jak i turystów oraz specjalistów zajmujących się grobownictwem wojennym.

W ramach zadania stworzona zostanie wystawa na temat cmentarzy wojennych w gminie Komańcza. Zostanie także stworzona tematyczna strona internetowa zawierająca dodatkowo indeks pochowanych.

Dodatkowo planowany jest cyfrowy szlak turystyczny łączący różne cmentarze wojenne, a także monografia poświęcona pracom terenowym.

Projekt będzie realizowany we współpracy z:

  • Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Kołem Naukowym Studentów Archeologii UJ,
  • Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy,
  • Fundacją „Poznańczycy”,
  • Signum Beli 1914,
  • Fundacją Popularyzacji Nauki im. Euklidesa.