Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Konkurs

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA REPORTAŻ Z PODRÓŻY PN. „BIESZCZADY MOIMI OCZAMI-wspomnienia z wakacji”

 

§1 

ORGANIZATOR

 

KONKURS NA REPORTAŻ PN. „BIESZCZADY MOIMI OCZAMI-wspomnienia z wakacji”: ” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez REDAKCJĘ portalu wBieszczady.pl, z siedzibą od adresem: Berezka 30, 38-610 Polańczyk, 506 40 89 29, e-mail: [email protected], www.wBieszczady.pl,  którego wydawcą jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa KORSO sp. z o.o.,  z siedzibą w Mielcu, ul. Biernackiego 1 / 4.

Patronem merytorycznym konkursu jest Nadleśnictwo Baligród Lasy Państwowe z siedzibą w Baligrodzie, ul. Bieszczadzka 15

 

§2

O KONKURSIE

Konkurs realizowany jest z inicjatywy redakcji wBieszczady.pl w ramach własnej działalności i nie jest powiązany z innymi projektami.

 

§3 

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. Przedmiotem  konkursu  jest  reportaż podróżniczy,  przedstawiający miejsca i/lub ludzi i/lub wydarzenia, które autorzy napotkali w swojej podróży wakacyjnej w Bieszczady w 2020 r.
 2. Bieszczady rozumiane są w konkursie jako region turystyczny. Obejmują Powiat Leski oraz Powiat Bieszczadzki.
 3. Na Konkurs nadesłać można pracę w następujących formach publikacji:
 • reportaż literacki ze zdjęciami (minimalnie 1 800 a maksymalnie 5 000 znaków ze spacjami i 5 zdjęć)

 

§ 4

CEL KONKURSU

 

 1. Zachęcenie miłośników podróży do prezentowania własnych umiejętności;
 2. Popularyzacja Bieszczadów, jako celu podróży turystycznych;
 3. Popularyzacja gatunku publicystyczno - literackiego jakim jest reportaż;
 4. Wskazanie możliwości i promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu w Bieszczadach.

 

§ 5

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które skończyły 7 lat i nie ukończyły 18 roku życia.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
  a/ 7 – 12 lat
  b/ 13 – 17 lat włącznie
 3. Nie ma ograniczenia odnośnie miejsca pochodzenia i zamieszkania uczestnika konkursu.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem, wraz z dołączoną kartą zgłoszenia, zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę, obejmującą tekst reportażu literackiego oraz maksymalnie 5 fotografii ilustrujących reportaż.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora, Partnera oraz członków Komisji Konkursowej (jury), a także członków ich najbliższych rodzin.

 

§ 6

TERMIN, MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH, WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1.  Praca konkursowa powinna być przesłana  lub dostarczona do siedziby Organizatora do 20 września 2020 r.
 2. Wymagania techniczne:
  - praca powinna zostać złożona w wersji elektronicznej,
  - format pliku tekstowego: MS WORD lub pokrewny edytor tekstu open source,
  - tekst wielkości minimalnie 1 800 znaków, a maksymalnie 5000 znaków ze spacjami, czcionka  Arial 12,  interlinia 1,5 wraz z osadzonymi i podpisanymi fotografiami ilustrującymi treść reportażu (maksymalnie 5)
  - fotografie ilustrujące reportaż w plikach graficznych o wielkości 1024 x 768
  - prace (tekst + zdjęcia) oraz kartę zgłoszenia (skan podpisany przez prawnego reprezentanta) należy nadsyłać e-mailem na adres [email protected] w postaci skompresowanego pliku ZIP lub RAR zawierającego wszystkie elementy pracy (tekst + zdjęcia) oraz kartę zgłoszenia; prace nadesłane na inny adres e-mail nie będą brane pod uwagę, jako niespełniające wymogów regulaminu
  - w nazwie pliku z pracą należy podać imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania, wiek (przykład: ewa krol-rawa mazowiecka-7)
 3. Obligatoryjnie do każdej z prac należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu, zeskanowana i dołączona do skompresowanego pliku z pracą.
 5. Laureaci konkursu proszeni będą o nadesłanie oryginału karty zgłoszenia pocztą.
 6. Prace oraz kartę zgłoszenia należy nadsyłać w języku polskim, w przeciwnym razie muszą zawierać tłumaczenie.
 7. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu pracy na adres e-mail Organizatora Konkursu.
 8. Koszty dostarczenia prac pokrywa sam uczestnik.
 9. Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac konkursowych.
 10. Każdy z uczestników może przedstawić do Konkursu pracę wyłącznie swego autorstwa. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich w tym zakresie, które mogłyby być skierowane do Organizatora konkursu przyjmuje na siebie uczestnik konkursu.
 11. Prace nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie podlegają odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają również prace, w których Organizator stwierdzi inne nieprawidłowości, w szczególności polegające na naruszeniu praw autorskich osób trzecich.
 12. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika konkursu, iż akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

 

 § 7

 KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Spełnienie wymogów formy dziennikarskiej jaką jest reportaż;
 2. Oryginalność prezentowanych treści
 3. Atrakcyjność doboru tematu pracy;
 4. Walory wizualno – literackie, w tym poprawność językowa.

 

 § 8

KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, Wydawcy portalu wBieszczady.pl, Patrona Merytorycznego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do jury konkursu przedstawicieli innych instytucji.
 3. Do dnia  30 września 2020  jury wybierze najlepsze prace a laureaci konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub e-mailową.
 4. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej Redakcji portalu wBieszczady.pl najpóźniej 2 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

 

§ 9

NAGRODY

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość opublikowania swoich reportaży w serwisie wBieszczady.pl oraz czterech serwisach Agencji Wydawniczo-Reklamowej Korso: korso.pl, korso24.pl, korsokolbuszowskie.pl, korsosanockie.pl
 2. Nagrodzone nagrodami rzeczowymi zostaną pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach wiekowych.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane laureatom przesyłką kurierską na wskazany przez laureata adres pocztowy do 14 dni od daty przyznania nagrody.
 4. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień dla uczestników, których prace okazały się wyjątkowe.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy udziału w konkursie.
 6. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród,  a także prawo do niewybrania żadnego ze zgłoszonych do konkursu reportaży, jeśli żadne nie będzie spełniało wymogów konkursu lub będzie reprezentowało niesatysfakcjonujący dla jury poziom.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.  Z chwilą przesłania prac uczestnicy udzielają Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie nadesłanych prac (w całości lub fragmentach)  bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na następujących polach eksploatacji:
  a) rozpowszechnianie w formie publikacji, na potrzeby reklamy portalu wBieszczady.pl  i działalności statutowej Organizatora,
  b) publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych, na profilu FB portalu wBieszczady.pl oraz partnerów i patronów  merytorycznych i medialnych projektu, na potrzeby reklamy portalu wBieszczady.pl
  c) utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, (m.in., reportażu video, dokumentującym konkurs), fotograficznych i internetowych, materiałach poligraficznych, stanowiących materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe związane z działalnością statutową  Organizatora,
  d) wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik (i jego reprezentant prawny) udziela Organizatorowi zgody na komercyjne wykorzystanie nadesłanej pracy.
 3. Szczegółowych informacji udziela – Joanna Zwolińska, wBieszczady.pl – Tel. 506 40 89 29, e-mail: [email protected]
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach uczestnicy konkursu będą informowani poprzez portal wbieszczady.pl oraz fanpage na portalu społecznościowym facebook pn. wBieszczadyPL

wBieszczady.pl / Berezka 30 / 38-610 Polańczyk / www.wbieszczady.pl

 Pobierz kartę zgłoszenia:

 

 

 

 

Załączniki: