Ponad 9 milionów złotych przeznaczono w tym roku na konserwacje zabytkowych obiektów na Podkarpaciu, w tym kilku mieszczących się w Bieszczadach. Pieniądze pozwolą, zarówno na remonty świątyń, dworów i kamienic, jak i na ich wyposażenie. Z 359 wniosków złączonych w ustawowym terminie, 230 rozpatrzono pozytywnie.

O dotację mogli starać się wszyscy właściciele i posiadacze zabytków wpisanych do rejestru. Do podkarpackiego konserwatora zabytków złożono 359 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 230 obiektów.

W ocenie wniosków, które wpłynęły do urzędu konserwatorskiego zwracaliśmy uwagę na wiele aspektów, oczywiście oceniając wartość tych obiektów, co do których były składane wnioski, ale też analizując je pod względem sposobu prowadzenie wcześniejszych prac konserwatorskich, tego jak właściciele dbają o te obiekty, jak starają się o pozyskanie środków finansowych

– mówiła Beata Kot, podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków.

Komisja pozytywnie zaopiniowała 126 wniosków na zabytki nieruchome na kwotę 5 580 000,00 złotych oraz 104 wnioski na zabytki ruchome na kwotę 3 812 000,00 złotych.

Województwo podkarpackie dostało z budżetu państwa 9 milionów 392 tysiące złotych. Na renowację zabytków na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego przeznaczono ponad 700 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane między innymi na remont konstrukcji sygnaturki, więźby dachowej, stropu, wykonanie izolacji termicznej stropu w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Brzegach Dolnych.

Najwięcej, bo 70 tysięcy złotych, przeznaczono na prace konserwatorsko-remontowe w klasztorze Karmelitów Bosych w Zagórzu.

Dotacje dla zabytków nieruchomych

 • Brzegi Dolne – Cerkiew: kontynuacja prac konserwatorsko-remontowych (remont konstrukcji sygnaturki, konstrukcji więźby dachowej, stropu, wykonanie izolacji termicznej stropu, nowego oblachowania połaci dachowych, nowego deskowania elewacji ścian, izolacji poziomej podpodłogowej wraz z nową podłogą) – 50 000 złotych
 • Chmiel – Cerkiew: remont instalacji elektrycznej – 20 000 złotych
 • Czaszyn – Cerkiew: prace konserwatorsko-remontowe (wykonanie drenażu opaskowego, odprowadzenie wody z rur spustowych, skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych) – 30 000 złotych
 • Komańcza – Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu: prace remontowe dachu – 30 000 złotych
 • Łukowe – Cerkiew: prace konserwatorsko-remontowe (wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej muru fundamentowego i poziomej izolacji całego obwodu, modernizacja kanalizacji deszczowej) – 50 000 złotych
 • Polana – Cerkiew: prace konserwatorsko-remontowe dachu – 50 000 złotych
 • Radoszyce – Dzwonnica cerkiewna: prace konserwatorsko-remontowe (remont dachu) – 20 000 złotych
 • Ropienka – Kaplica grobowa Wierzbickich: kontynuacja prac konserwatorsko-remontowych (elewacja południowo-zachodnia) – 30 000 złotych
 • Smolnik (gmina Lutowiska) – Cerkiew: kontynuacja prac konserwatorsko-remontowych (remont konstrukcji wieńcowej ścian i opasek okiennych, rekonstrukcja rysiów. Wymiana pokrycia gontowego wraz z impregnacją, wykonanie opaski z kamienia) – 50 000 złotych
 • Smolnik (gmina Komańcza) – Cerkiew: III etap prac: wymiana tynków wewnętrznych przedsionka i prezbiterium – 30 000 złotych
 • Średnia Wieś – Drewniany kościół: III etap prac konserwatorsko-remontowych (remont wieży, modernizacja instalacji, wykonanie rynsztoków) – 50 000 złotych
 • Zagórz – Ruiny zespołu klasztornego Karmelitów Bosych – transept: prace konserwatorsko-remontowe transeptu – 70 000 złotych

Dotacje dla zabytków ruchomych

 • Górzanka – Dawna cerkiew greckokatolicka polichromia stropu prezbiterium: konserwacja polichromii stropu prezbiterium – kontynuacja prac – 40 000 złotych
 • Olszanica – Pałac kartusz herbowy w elewacji: pełna konserwacja i restauracja kartusza – ostatni etap prac przy elewacjach – 15 000 złotych
 • Radoszyce – Dawna cerkiew greckokatolicka ikonostas: prace konserwatorsko – restauratorskie przy ikonostasie – kolejny etap – 20 000 złotych
 • Rzepedź – Cerkiew greckokatolicka polichromia: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich – 30 000 złotych
 • Szczawne – Cerkiew prawosławna ołtarz zaprestolny wraz z dwoma obrazami, żertwiennik: prace konserwatorskie przy ołtarzu zaprestolnym i żertwienniku – 40 000 złotych
 • Średnia Wieś – Dawny kościół parafialny ołtarz główny: II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu – 15 000 złotych
 • Turzańsk – Cerkiew prawosławna malowidła na ścianie zachodniej nawy, ikona. „Położenie szaty Matki Bożej w Blaczernie”: pełna konserwacja i restauracja – 40 000 złotych
 • Zagórz – Cerkiew prawosławna tabernakulum i ikona św. Archanioł Michał w ołtarzu głównym: pełna konserwacja i restauracja – 30 000 złotych